نوشته های ایمان فانی

داستان ، شعر و ترجمه

مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
10 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
10 پست
ترجمه
3 پست
جیمز_جویس
56 پست
اولیس
1 پست
نیچه
2 پست
کانت
1 پست
مترجم
1 پست
ادبیات
1 پست
ایلیاد
1 پست
اودیسه
6 پست
هومر
1 پست
دانته
1 پست
ملت_سازی
1 پست
ملت_سوزی
1 پست
سیاست
4 پست
استعمار
1 پست
رسانه
1 پست
تبلیغات
1 پست
ایران
3 پست
ایرانشهر
1 پست
روشنفکری
1 پست
زنان
1 پست
مردان
1 پست
جنسیت
1 پست
روابط
1 پست
فروید
1 پست
خودکاوی
1 پست
ارسطو
1 پست
افلاطون
1 پست
فلسفه
1 پست
تاریخ
1 پست
دیالکتیک
1 پست
شرق_و_غرب
1 پست
ترامپ
1 پست
کردستان
1 پست
ادبی
66 پست
هنر
34 پست
مقاله
1 پست
شعر
15 پست
آودن
1 پست
سپانلو
1 پست
سینمایی
1 پست
مردگان
1 پست
فیلم
2 پست
جان_هانت
1 پست
مارکز
1 پست
جدول
1 پست
داستان
11 پست
خلاصه
1 پست
ترانه
1 پست
والنتاین
1 پست
شکسپیر
1 پست
english__poem
1 پست
شعر_سپید
2 پست
گذشته
1 پست
نقد_فیلم
1 پست
le_passe
1 پست
غزل
1 پست
شعر_کهن
1 پست
احتمال
1 پست
poems
10 پست
مینیمال
8 پست
داستانک
2 پست
بی تو هرگز
روزشمار احسان و فرزانه
گروه آموزشی پنگان سِوِن
گرامر زبان فرانسه، گرامر زبان انگلیسی