ادیب دیگری از میان ما رفت.

درگذشتش را به پارسی گویان و دوستداران ادبیات تسلیت عرض می کنم.