در تند باد خوشبوی اسفند

در آذرخش فروردین

در عطسه معطر شب اردیبهشت

در آواز بنفش زنجره سبز ظهر مرداد

در مهر خشک

آبان زرد

و آذر خیس

در فلک سرخ و ساکت شب دیماه

و سنگینی  سپید صبح بهمن ماه

در شیپور جنگ

و ناقوس صلح

در رویش حباب

در بطن زن

و متن شعر

و وزن خواب

در اشک نوزاد

و پت پت احتضار

در شب اول قبر

و شبهای بعدی

در این همه یک چیز زیباست

عظمت این احتمال که شاید

پیرمرد عبوس آینده

چیزی در مشتش پنهان کرده باشد

خرداد 90