دوستان خواننده

تعدادی ویدیو از این هفته با عنوان تاریخ ایرلند در یو تیوب انتشار خواهم داد.

بخش اول به این می پردازد که چرا دانستن تاریخ ایرلند برای فارسی زبانان واجب است؟

این مباحث عمیقا به درک جهان جویس و فضای رمان اولیس کمک می کند.

 

https://youtu.be/ZIB9M5zljQk