فصل دوم ترجمه اولیس در مجله ادبی پیاده رو انتشار یافت

مجله پیاده رو این مزیت را داراست که پاورقیها با کلیک کردن بر شماره آنها در دسترس است و با کلیلک مجدد به همان نقطه از متن بازگشت داده می شوید. این امکان با توجه به حجم پاورقیها در ترجمه اولیس حیاتی است.تا جایی که اطلاع دارم سایر مجلات ادبی الکترونیک چنین امکانی ندارند.

http://www.piadero.ir/portal/index.php?do=special&id=3